• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Season of CreationŚwiatowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia rozpoczyna Czas dla Stworzenia, trwający do święta św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologów. Jego temat przewodni to „Dom dla wszystkich? Odnowić Oikos Boga”. To szczególny czas ekumenicznej modlitwy i wspólnych działań całej społeczności chrześcijańskiej na rzecz Ziemi, naszego domu. Podczas tego Czasu dla Stworzenia ekumeniczna rodzina chrześcijańska wzywa każde gospodarstwo domowe i społeczeństwo do pokuty i przekształcenia naszych politycznych, społecznych i ekonomicznych systemów w kierunku sprawiedliwych, zrównoważonych ekonomii życia, które szanują życiodajne ograniczenia ekologiczne naszego wspólnego domu.

 

W 1989 r. patriarcha ekumeniczny Dymitr I ogłosił 1 września dniem modlitwy za stworzenie dla wiernych prawosławnych. Światowa Rada Kościołów wydłużyła czas trwania tej uroczystości na okres od 1 września do 4 października. Za zasługą papieża Franciszka Kościół katolicki przyjął obchody Czasu dla Stworzenia w 2015 roku. Jest to szczególny czas, w którym chrześcijanie na całym świecie gromadzą się, by okazać troskę o nasz wspólny dom.

W 2021 roku tematem przewodnim Czasu dla Stworzenia jest „Dom dla wszystkich? Odnowić Oikos Boga”. Hasło to znajduje swoje odniesienie w pierwszym wersie psalmu 24: „Do Pana należy Ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy”.

Prezentujemy uzasadnienie dla tegorocznego tematu zamieszczone w przewodniku przygotowanym na Czas dla Stworzenia 2021.

W sercu psalmu znajdują się dwa wyznania wiary. Po pierwsze, każde stworzenie należy do społeczności Ziemi. Po drugie, cała ta wspólnota należy do Stwórcy. Greckie słowo określające tę społeczność Ziemi to oikos. Oikos jest rdzeniem słowa oikoumene, czyli ekumeniczny, które opisuje nasz „wspólny dom”, jak nazywa go papież Franciszek w Laudato si’. Nasz wspólny dom, Ziemia, należy do Boga, a każde ukochane stworzenie należy do tego wspólnego oikos.

Zakorzeniając temat w koncepcji oikos, wskazujemy na integralną sieć relacji, które podtrzymują dobrostan Ziemi. Słowo ekologia opisuje relacje między zwierzętami, roślinami, minerałami, z których każdy odgrywa istotną rolę w utrzymaniu równowagi tej ukochanej społeczności. Każde stworzenie jest ważne i przyczynia się do zdrowia i odporności bioróżnorodnego ekosystemu, w którym żyje. Ludzie należą do właściwej relacji w tej społeczności Ziemi. Jesteśmy stworzeni z tego samego materiału, co Ziemia, i opiekują się nami nasze współstworzenia i ziemia.

Relacje międzyludzkie mają również znaczenie ekologiczne. Relacje gospodarcze, społeczne i polityczne wpływają na równowagę stworzenia. Wszystko, co wytwarzamy, wykorzystujemy i produkujemy, ma swoje źródło w Ziemi, czy to mineralne, roślinne czy zwierzęce. Nasze nawyki konsumowania energii i dóbr wpływają na odporność systemów planetarnych oraz zdolność Ziemi do samouzdrawiania i podtrzymywania życia. Stosunki gospodarcze i polityczne mają bezpośredni wpływ na rodzinę ludzką i innych członków oikos Boga. Księga Rodzaju (2,15) przypomina nam, że wśród naszych współstworzeń Stwórca dał ludziom szczególne powołanie do pielęgnowania i utrzymywania oikos Boga.

Utrzymanie sprawiedliwych relacji ekologicznych, społecznych, ekonomicznych i politycznych wymaga naszej wiary, rozumu i mądrości. Przez wiarę łączymy się z Psalmistą, pamiętając, że nie jesteśmy zarządcami stworzenia nieożywionego, ale opiekunami wśród dynamicznej i żywej wspólnoty stworzenia. Ziemia i to wszystko nie są dane, ale są darem, który został powierzony w zaufaniu. Jesteśmy wezwani nie do dominacji, ale do ochrony. Dzięki rozumowi rozpoznajemy, jak najlepiej chronić warunki życia i tworzyć ekonomiczne, technologiczne i polityczne architektury, które są zakorzenione w ekologicznych granicach naszego wspólnego domu. Poprzez mądrość zwracamy baczną uwagę na naturalne systemy i procesy, odziedziczone i rdzenne tradycje oraz na Boże objawienie w słowie i Duchu.

Przez wieki ludzie organizowali życie i gospodarkę raczej zgodnie z logiką rynków, a nie ograniczeniami Ziemi. Ta fałszywa logika wykorzystuje oikos Boga i czyni stworzenie środkiem do realizacji ekonomicznych lub politycznych celów. Obecna eksploatacja ziemi, roślin, zwierząt i minerałów dla zysku powoduje utratę siedlisk, będących domami dla milionów gatunków, w tym dla ludzi, których domy są zagrożone z powodu konfliktu klimatycznego, strat i zniszczenia. Rozum mówi nam, że w epoce antropocenu dezintegracja ekologiczna i społeczna oraz wykluczenie powodują obecny kryzys klimatyczny i przyspieszają niestabilność ekologiczną. Mądrość wyposaża nas w znajdowanie odpowiedzi i ścieżek do budowania zielonych ekonomii życia i sprawiedliwych systemów politycznych, które podtrzymują życie dla planety i ludzi.

Wiara daje nam ufność, że Duch Boży nieustannie odnawia oblicze Ziemi. W tym horyzoncie nadziei nasze wezwanie chrzcielne uwalnia nas do powrotu do naszego ludzkiego powołania, by uprawiać i pielęgnować Boży ogród. W Chrystusie Bóg wzywa nas do uczestniczenia w odnowie całej zamieszkanej Ziemi, strzeżeniu miejsca dla każdego stworzenia i przywracaniu sprawiedliwych relacji między całym stworzeniem.

Podczas tego Czasu dla Stworzenia ekumeniczna rodzina chrześcijańska wzywa każde gospodarstwo domowe i społeczeństwo do pokuty i przekształcenia naszych politycznych, społecznych i ekonomicznych systemów w kierunku sprawiedliwych, zrównoważonych ekonomii życia, które szanują życiodajne ograniczenia ekologiczne naszego wspólnego domu.

Mamy nadzieję, że ten Czas dla Stworzenia odnowi naszą ekumeniczną jedność w naszym chrzcielnym wezwaniu do troski i podtrzymania ekologicznego zwrotu, który sprawi, że wszystkie stworzenia mogą ujrzeć rozkwit swego domu i uczestniczyć w odnawianiu Bożego oikos.

Podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek zapowiedział, że przesłanie na tegoroczny Czas dla Stworzenia zostanie wkrótce opublikowane wraz z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem i arcybiskupem Canterbury, Justinem Welby. Ojciec Święty zachęca do modlitwy i pracy dla naszego wspólnego domu w obecnych czasach poważnego kryzysu planetarnego razem z naszymi braćmi i siostrami różnych wyznań chrześcijańskich.

opracowanie i tłumaczenie red. REFA